תקנון האתר ותנאי שימוש

משתמשים יקרים, השימוש באתר "הדרך לדירה" ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו.

כללי
1. שותפות חיניץ-דניאלי (להלן: "השותפות") הינה המפעילה של אתר האינטרנט בכתובת www.w2dira.co.il (להלן: "האתר").
2. האתר מכיל מידע מגוון בנושא רכישת נכס יד שניה, וכן מאפשר לפרסם מידע ולקבל מידע אודות נותני שירותים מובילים בתחום. באתר תוכלו לגלוש לצורך חיפוש
מידע רלבנטי וכן לצורך איתור מומחה שילווה אתכם בשלבים השונים של רכישת נכס יד שניה. בנוסף, תוכלו לבצע פעולות נוספות כדוגמת פניה בשאלה, פניה
להצטרפות כמומחה ועוד.
3. לשותפות הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש, וזאת בהתאם לשיקול דעתה, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יהיה ממועד פרסומו באתר.

הגדרות
"מידע" – תכנים המופיעים באתר, מידע פרסומי, פרטי המומחים המופיעים באתר, תמונותיהם, וכן כל מידע אחר המופיע באתר, ו/או הנוצר תוך שימוש במידע זה או
חלקו, בין אם נוצר ופורסם על ידי השותפות ו/או מי מטעמה ובין אם נוצר ופורסם על ידי המומחים ו/או משתמשי האתר.
"המומחים" – כל נותן שירותים אשר פרטיו מופיעים באתר.

הגנת הפרטיות
4. השותפות מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר.
5. במקומות מסוימים באתר, יידרשו המשתמשים להזין את פרטיהם. המשתמשים מחויבים להזין את פרטיהם באופן מלא, מדויק ואמיתי.
6. פונה הממלא פרטיו – בכל דרך המתאפשרת באמצעות האתר – מקבל על עצמו כי השותפות תהא רשאית לשמור אצלה את פרטיו של הפונה, ובכלל זה לכלול
את פרטיו במאגר מידע (לצרכים סטטיסטיים ואחרים), ו/או ליצור קשר עם הפונה באמצעותו (לצרכים פרסומיים, מתן שירותים ו/או מטעמים אחרים). השותפות
מתחייבת כי לא תעביר את מספר הטלפון של הפונה לצדדים שלישיים זולת המומחים באתר, ללא הסכמת הפונה.
7. מספרי הטלפון המנויים באתר מופעלים על ידי החברה, ומפנים את הפונה למומחה הרלבנטי באמצעות מספר מקשר (להלן: "מספר מקשר"). פונה המשתמש
במספר המקשר מקבל על עצמו כי השותפות תהא רשאית לשמור אצלה את פרטיו של הפונה, ובכלל זה לכלול אותו במאגר מידע (לצרכים סטטיסטיים
ואחרים), ו/או ליצור קשר עם הפונה באמצעותו (לצרכים פרסומיים, מתן שירותים ו/או מטעמים אחרים). השותפות מתחייבת כי לא תעביר את מספר הטלפון
של הפונה לצדדים שלישיים זולת המומחים באתר, ללא הסכמת הפונה.
8. השימוש של השותפות ו/או האתר בפרטי המשתמש לא יקנו למשתמש כל זכאות לתמורה כלשהי בגין שימוש זה.
9. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 6 ו-7 לעיל, יהיו מקרים בהם תהא השותפות רשאית להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי, אף ללא הסכמת המשתמש,
וזאת כאשר: המשתמש הפר את תנאי השימוש, עלה חשש שבוצעו על ידי המשתמש הפרות זכויות יוצרים, תרמית או כל פעולה בלתי חוקית, או אם תהיה
מחויבת בכך לפי צו שיפוטי.

אחריות
השותפות ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות ביחס עם המידע המופיע באתר, תוכנו, מהימנותו, דיוקו ואמינותו ו/או זמינות השירותים הנמצאים באתר, ובכלל זה ומבלי למצות –
10. לא תוטל על השותפות אחריות כלשהי, ולא תחול עליה התחייבות כלשהי, ביחס לתכנים שיופיעו באתר ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט
השותפות כדי למנוע פגיעה בזכויות יוצרים ביחס לכל מידע המופיע באתר.
11. על המומחים ו/או על המשתמשים אשר העלו תכנים לאתר תחול האחריות הבלעדית ביחס למידע שפורסם על ידם, ולכל אחריות נגזרת מהם (לרבות בעניין
הפרה של זכויות יוצרים).
צד שלישי המעוניין לפרסם מידע באתר מתחייב כי המידע המפורסם על ידו הינו מידע אשר הוא בעל זכויות היוצרים בו, וכי אין בפרסומו פגיעה בזכות כלשהי
של צד שלישי כלשהו, בהתאם – אך לא רק – להוראות חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007, ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק איסור לשון
הרע, התשכ"ה-1965.
12. המידע המובא באתר נועד לספק אינפורמציה, אך יתכן ונפלו בו טעויות ו/או השמטות. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי אחר, ובכל מקרה על
המשתמש לפנות למומחה מקצועי לצורך קבלת השירותים בהם המעוניין. אין השותפות נושאת באחריות בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש כתוצאה
מהסתמכות על האמור במידע המופיע באתר. כל הסתמכות של המשתמש על המידע המופיע באתר, נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד. השותפות אינה אחראית להסתמכות המשתמש על חקיקה המופיעה באתר ועל המשתמש חלה האחריות המלאה לוודא את גרסת החוק העדכנית ביותר טרם הסתמכות על הוראות חוק כלשהן.
13. המומחים המנויים באתר הם מומחים שאותרו על ידי השותפות ו/או שפנו לשותפות וביקשו להיכלל כמנויים, ונמצאו מתאימים על בסיס חיתוך פרמטרים
אובייקטיביים (כדוגמת שנות ניסיון ותחומי התמחות), וזאת על בסיס מידע שדווח לשותפות על ידי המומחים. אין מדובר בכלל המומחים העונים על
הפרמטרים בארץ ויתכנו מומחים מובילים נוספים שאינם נמנים על האתר, ומכל מקום השותפות אינה ממליצה על התקשרות עם מומחה כזה או אחר המופיע
באתר, ואינה מתחייבת כי תבצע בדיקות עצמאיות ביחס לעמידתם בפרמטרים אלו, ו/או ביחס טיב השירות, איכותו, רמתו ומחיר השירות.
14. החלטה של משתמש באתר להתקשר עם מומחה המנוי באתר הינה על אחריותו של המשתמש בלבד והשותפות לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק
שייגרם כתוצאה – ישירה או עקיפה – מהתקשרות זו.
15. למען הסר ספק יובהר כי השותפות אינה צד לעסקאות ההתקשרות הנובעות כתוצאה ממידע המתפרסם באתר, ואינה נושאת באחריות לשירותים המוצעים
במסגרתן.
16. השותפות אינה נושאת באחריות בגין הפסקות או הפרעות באתר או כתוצאה מכך ששירותי האתר לא ניתנו כסדרם כתוצאה מכשלים טכניים ו/או כוח עליון.

אבטחת מידע
17. המידע המצוי באתר מאובטח על ידי השותפות תוך שימוש במערכות לאבטחת מידע. יחד עם זאת, על המשתמשים להבין כי מערכות אלו אינן יכולות לספק
הגנה מוחלטת, ומשכך יכול ותתאפשר חדירה בלתי חוקית למידע המנוי באתר ו/או למאגרי המידע הכלולים בו.

Cookies
18. השימוש באתר כרוך בכך שהשותפות תשתיל קבצי Cookies על מחשבי המשתמשים. קבצי ה-Cookies מאפשרים לאתר לזהות את המשתמש ביעילות כאשר
הוא מבצע ביקורים חוזרים באתר, על ידי כך שנאגר מידע אודות המשתמש. מדובר במידע מוצפן אשר יכול לשמש את השותפות בלבד.

קנין רוחני
19. כל המידע המופיע באתר – בין אם נכתב על ידי השותפות ו/או מי מטעמה ובין אם נכתב על ידי צדדים שלישיים (כדוגמת המומחים ו/או המשתמשים), וכן עיצוב
האתר, סימניו המסחריים, הלוגו וכו' הינם רכושה של החברה וקניינה הרוחני, ומשכך אין לפרסם את דפי האתר באופן חלקי או מלא, אין להעתיק, לשכפל,
לפרסם ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע שבתוכו – כולו או חלקו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של השותפות.
20. צד שלישי המפרסם מידע באתר מוותר בכך על זכויותיו בתכנים וממחה באופן בלתי חוזר לשותפות את כל זכויות הקניין הרוחני במידע, וזאת בלא שיהיה זכאי
לתמורה בגין מידע זה, ובלא זכות לבוא בעתיד בטענה כלפי השותפות בגין שימוש במידע זה.
21.. לשותפות תעמוד הזכות המלאה לעשות שימוש מלא במידע שיפורסם על ידי צדדים שלישיים, בין אם מומחים, מפרסמים או משתמשים, ובכלל זה תהא רשאית
להעתיק אותם, להפיץ למכור ולשווקם לפי שיקול דעתה המלא, ולצד השלישי לא תהא כל טענה כלפי השותפות בקשר עם שימוש זה. בהתאם, השותפות גם לא
תהא אחראית לכל שינוי, תיקון ו/או השמטה שנעשו למידע המפורסם על ידי צד ג'.

מענה לפניות באתר
22. השותפות עושה מאמצים להיענות לכל הפניות המגיעות לאתר. עם זאת, יובהר כי אין השותפות מחויבת לענות לכל פניה המגיעה לאתר.
23. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 13 לעיל, אין לראות במענה לפניות באמצעות האתר תחליף לייעוץ משפטי, ואין השותפות נושאת באחריות בגין נזק ישיר או
עקיף שנגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על האמור במענה לפניות אלו.

שיפוי
24. משתמשי האתר מתחייבים לשפות את השותפות בגין כל נזק שייגרם לה בעקבות הפרת תנאי השימוש ו/או הפרה של החוק על ידי משתמש ו/או דרישה מצד ג'
הנובעת ממידע הכלול באתר או כל עניין אחר הקשור באתר.
25. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משתמשי האתר מתחייבים לעשות שימוש במידע לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש במידע למטרות מסחריות ו/או
עסקיות. משתמש שיעשה שימוש מסחרי ו/או עסקי במידע יהיה מחויב לשפות את השותפות בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לה כתוצאה משימוש זה.

שונות
26. הדין החל על תנאי השימוש בתקנון האתר הינו הדין המקומי. מקום השיפוט לכל עניין הנוגע להסכם זה יהיו בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
27. יובהר כי השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר ובכלל זה את עיצובו, היקף השירותים והמידע המסופק בו וזמינותו, ולמשתמשים לא תהיה כל
דרישה כלפי השותפות בעניין זה.